Ład korporacyjny

W ramach ładu korporacyjnego rozwijamy instrumenty wspomagające skuteczne zarządzanie Spółką, prowadzimy efektywny nadzór oraz transparentną komunikację z rynkiem. Wszystko odbywa się zawsze z poszanowaniem praw akcjonariuszy.

Władze Spółki Shoper

Od lewej: Anna Miśko (CPO), Paweł Rybak (CCO), Marcin Kuśmierz (CEO), Piotr Biczysko (CFO), Krzysztof Krawczyk (Założyciel i Członek Rady Nadzorczej)

Władze Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Shoper S.A. Zatwierdza raporty finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Nominuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej. Modyfikuje statut, zwiększa kapitał zakładowy, emisję obligacji wymiennych oraz odkup akcji.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie, a z kolei Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu i nadzoruje ich pracę.

Zarząd Spółki jako organ wykonawczy jest zobowiązany działać w zgodzie z interesem całego przedsiębiorstwa i w celu osiągnięcia trwałego wzrostu wartości firmy. Zakres odpowiedzialności Zarządu dotyczy wszystkich aspektów działalności Spółki.

Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW

Dokładamy wszelkich starań, aby przestrzegać zasad ładu korporacyjnego. Ich celem jest umacnianie transparentności naszej Spółki, a także poprawa jakości komunikacji z inwestorami i wzmacnianie ochrony praw akcjonariuszy.

Polityka informacyjna

Głównym celem komunikacji naszej Spółki z rynkiem jest zagwarantowanie równego dostępu do informacji, skutecznej wymiany danych oraz budowanie zaufania wśród inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, krajowych i zagranicznych.

Zapewniamy równy dostęp do informacji na temat Spółki poprzez:

  • skrupulatne wypełnianie obowiązków informacyjnych, wynikających z funkcjonowania Spółki na rynku regulowanym;

  • stosowanie zasad ładu korporacyjnego;

  • utrzymywanie komunikacji ze wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego zgodnie z najwyższymi standardami i praktykami rynkowymi.

Komunikację ze środowiskiem inwestorskim realizujemy za pomocą:

  • serwisu Relacji Inwestorskich, który jest na bieżąco aktualizowany;

  • raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez oficjalny system raportowania Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI);

  • materiałów z Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy;

  • konferencji wynikowych, każdorazowo po publikacji raportów okresowych;

  • udziału przedstawicieli Zarządu i zespołu Relacji Inwestorskich w konferencjach dla inwestorów w Polsce i za granicą;

  • spotkań i rozmów indywidualnych.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – dokumentacja

Zobacz uchwały i inne dokumenty związane z WZA.

Wybierz rok:

Kanał komunikacji dla Akcjonariuszy

Komunikacja elektroniczna we wszystkich sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami Akcjonariuszy ze Spółką odbywa się przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej: wza@shoper.pl

Masz pytanie? Z przyjemnością pomogę.

Opis ALT: Tomasz Pokora  - IR Manager w Shoper

Tomasz Pokora

IR Manager

ir@shoper.pl